De VSP is sinds augustus 2018 gehuisvest in een oude Arcus locatie aan de Drieschstraat,  toen heeft de gemeente deze locatie voor 3 jaar gehuurd. Er was hiervoor gekozen omdat duidelijk was dat de cultuur op de VSP zo wezenlijk verschilt van andere scholen, dat samengaan met een andere school in één gebouw niet haalbaar werd geacht, daarom is in 2014 besloten om de VSP bij de start niet onder te brengen in het gebouw van Grotius aan de Akerstraat en is dit in 2018 opnieuw besloten.

De afgelopen jaren is door LVO (waar VSP onder valt) en de gemeente gezocht naar een definitieve oplossing voor de huisvesting van de VSP. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat gemeente Heerlen vlak voor de zomervakantie van 2021 heeft besloten om een nieuw gebouw te laten bouwen voor VSP.  Daarbij is de situatie van Grotius en het besluit van LVO om een gezamenlijke bovenbouw van Grotius, Compass en VSP te starten (zie elders op deze site) meegenomen: in feite wordt het een twee-onder-één-kap schoolgebouw: één deel voor de Grotius onderbouw + mavo4, één deel voor VSP onderbouw + mavo 4. Daarnaast zullen er voorzieningen getroffen moeten worden om de samenwerkende bovenbouw goed te kunnen faciliteren. Omdat nu nog niet duidelijk is hoe de uiteindelijke samenwerking vorm zal gaan krijgen is ook nog niet duidelijk wat dit voor het schoolgebouw zal gaan betekenen.  Uitgangspunt daarbij is in ieder geval  (voor LVO) dat er sprake is van afzonderlijke gescheiden eenheden, waarbij de “leerlingenstromen” van de scholen niet vermengd worden (dus VSP en Grotius krijgen een eigen ingang, eigen deel in het gebouw en eigen verblijfsruimtes voor leerlingen en docenten). Dit omdat alleen op die manier de verschillende culturen van de scholen hun eigenheid kunnen bewaren. Deze ontwikkeling – samen met de in schooljaar 2021-2022 gestarte samenwerking in de bovenbouw – geeft aan dat de VSP een niet meer weg te denken school is in het Heerlense, in Parkstad. Waar het gebouw komt is nu nog niet bekend, het enige dat de gemeente besloten heeft is dat het in “het centrum” moet komen. Dat betekent voor de VSP leerlingen van buiten Heerlen dat de school goed bereikbaar zal bijven via openbaar vervoer.

Wanneer de nieuwbouw klaar zal zijn is nu nog niet bekend, het bouwen zelf zal binnen één jaar zijn beslag kunnen vinden, de voorbereiding zal de meeste tijd kosten. Dat betekent dat het nog zeker 3 jaar zal duren voordat een nieuw gebouw in gebruik genomen zal kunnen worden. De gemeente heeft de huur van het huidige gebouw aan de Drieschstraat voor 1 jaar kunnen verlengen tot en met juli 2022. Als de verhuurder na dat jaar het gebouw niet meer wil verlengen, zal er dus een oplossing gevonden moeten worden voor de resterende tijd. De meest voor de hand liggende oplossing is dat de VSP in de overgangsperiode intrekt in het gebouw aan de Akerstraat waar nu Grotius in is gehuisvest. Echter,  docenten, leerlingen en hun ouders en het bestuur van de VVL stellen dan wel als voorwaarde dat het gebouw in feite “in tweeën wordt gesplitst”, dit vanwege de hierboven genoemde cultuurverschillen. Belangrijk ook dan is in ieder geval dat de leerlingenstromen van beide scholen zich niet “mengen”.  Waarmee wordt bedoeld dat – bijvoorbeeld – in de pauze en tussenuren de leerlingen van VSP en Grotius niet tezamen in een ruimte verblijven.